Nabór

 


ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W CHORZOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szanowni Rodzice!

Dyrektor szkoły informuje, iż z dniem 18 stycznia 2014 r. weszła w życie opublikowana 6 grudnia 2013 r. Ustawa o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 1265), która reguluje wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich.

W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

a) siedmioletnie urodzone w 2008 r., które nie poszły do szkoły w roku 2014,

b) 6-latki (dzieci urodzone w 2009)

 

 

Wszystkie dzieci, które od 1 września 2015 r. rozpoczną naukę w klasie pierwszej muszą odbyć co najmniej roczne przygotowanie przedszkolne (realizowane w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole).

Ustawa określa również, że zajęcia edukacyjne w klasach I – III szkoły podstawowej będą prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

 

Zasady szczegółowe rekrutacji dzieci będących w obwodzie szkoły

1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej uczniowie przyjmowani są:

a) z urzędu na podstawie zgłoszenia dziecka do szkoły - druk zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają,

2. Zgłoszenie dziecka do szkoły dokonują rodzice (opiekunowie prawni) na podstawie wypełnionego druku zgłoszenia i dowodu osobistego.

3. Rodzice (opiekunowie prawni) składają pisemne oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka.

4. Ucznia nieprzyjętego do wybranej szkoły podstawowej zgłasza się niezwłocznie w szkole obwodowej lub korzysta z rekrutacji uzupełniającej w innej szkole, jeśli są wolne miejsca.

 

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej spoza rejonu szkoły

Lp.

Kryterium

Ilość punktów

1

Dziecko uczęszczało do przedszkola, w którym realizowana była innowacja pedagogiczna dotycząca rozwijania uzdolnień matematycznych

10

2

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do szkoły

10

3

Miejsce pracy rodziców (prawnych opiekunów) znajduje się w pobliżu szkoły

5

4

W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie (krewni) wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu należytej opieki nad dzieckiem

5

5

Jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest pracownikiem oświaty

5

6

Dziecko uczęszczało na zajęcia w klubie sportowym pisemne potwierdzenie klubu /UKS „Ruch” Chorzów, Akademia Piłkarska „Ruch” Chorzów SA, UKS Piłka Ręczna „Ruch” Chorzów/

10

7

Miejsce zamieszkania dziecka znajduje się w sąsiedztwie szkoły

10

Razem

55

 

Zasady rozstrzygnięcia rekrutacji

1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. Komisja rekrutacyjna sumuje uzyskane przez kandydata punkty zgodnie z tabelą rekrutacji i na tej podstawie ustala kolejność przyjęć.

3. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów takiej samej liczby punktów komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji bierze pod uwagę datę wpływu wniosku rodziców dziecka.

 

Procedura odwołania od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 21 w Chorzowie

Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci, które nie zostały przyjęte do szkoły mogą:

a) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

b) wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

c) dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni,

d) decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

 

Terminarz naboru:

 • od 2 marca 2015 r. - można odbierać wzory zgłoszeń i wniosków w szkołach,
 • od 2 marca do 31 marca 2015 - oddawanie zgłoszenia w obwodowej szkole podstawowej,
 • od 2 marca do 15 kwietnia 2015 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej kandydata zamieszkałego poza obwodem
  – w wybranych (maksymalnie trzech) szkołach podstawowych,
 • 27 kwietnia 2015 r., godz. 9.00 – publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  • do 11 maja 2015 r. do 15.00 – rodzice/opiekunowie dzieci zakwalifikowanych potwierdzają wolę uczęszczania do konkretnej szkoły podstawowej poprzez „Oświadczenie woli” złożone w sekretariacie szkoły,
   • 15 maja 2015 r., godz. 9.00 – publikacja ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
    • Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc) trwa do 31 sierpnia 2015 r.