Procedury

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej:

 

1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia

rodziców/prawnych opiekunów (Karta ucznia uczęszczającego do świetlicy), składanego corocznie w świetlicy.

2. Dzieci są przyprowadzane do świetlicy i odbierane ze świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby wskazane przez rodziców, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do świetlicy i ze świetlicy do domu.

3. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.